Logos

Msza św. 14 czerwca 2019 r.

14 czerwca została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonym kazaniu zwrócił uwagę na ważny aspekt nauczania Chrystusa Pana, że mianowicie owocem wierności Jego słowom jest serce niepodzielone, serce zjednoczone. Gdy rozważamy kolejne stacje Drogi Krzyżowej, stają przed naszymi oczyma przywódcy Narodu Wybranego oraz żołnierze rzymscy prowadzący Jezusa na Golgotę, a zatem z jednej strony ci, którzy wierzyli w jedynego Boga i z drugiej – poganie. Chciałoby się powiedzieć, że podział pomiędzy wiarą i niewiarą polega na tym, że jedni w Boga wierzą, a inni nie wierzą. Jednak najgłębszy podział znajduje się w ludzkim sercu. To w nim niejako dokonuje się ciągłe zmaganie pomiędzy wiarą a niewiarą. To ludzkie serce jest podzielone pomiędzy chrześcijaństwo i pogaństwo, pomiędzy miłość i nienawiść, pomiędzy cnoty i wady.

Pan Bóg wielokrotnie oznajmiał wierzącym w Niego, że jest Bogiem zazdrosnym. Zazdrość Pana Boga polega na tym, że nie godzi się na taką sytuację, że jakiś fragment ludzkiej duszy nie jest Mu oddany. On chce, by człowiek podporządkował Mu całego siebie, całe swoje życie, całe swoje serce.

Tę prawdę oznajmia Jezus swoim słuchaczom z nową mocą, wyjaśniając znaczenie przykazań. Dziś usłyszeliśmy jego nauczanie dotyczące szóstego przykazania: nie cudzołóż. To przykazanie porządkuje w człowieku przestrzeń bardzo delikatną: jego uczuciowość i jego intymność. Nie można przestrzegać go tylko zewnętrznie. Czyste powinny być także ludzkie myśli, wolne od instrumentalnego patrzenia na człowieka, czyste powinno być nade wszystko całe serce.

Warto też zauważyć, że podział przebiegający przez serce człowieka jest źródłem niepokoju. Nie może być bowiem zgody pomiędzy wiarą a niewiarą, pomiędzy miłością a nienawiścią, pomiędzy cnotami a wadami. Tam, gdzie nie ma zgody, nie ma pokoju. Dlatego ten podział istniejący w ludzkim sercu jest prawdopodobnie źródłem największego w człowieku niepokoju. Jezus przyszedł po to, by dać każdemu z nas nowe serce, wewnętrznie zjednoczone. Ten aspekt jego misji przedstawił św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan: Chrystus chce stworzyć jednego nowego człowieka wprowadzając pokój. On sam jako pierwszy jest kimś o sercu niepodzielonym. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w tym miesiącu, w czerwcu, gdy codziennie modlimy się słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Aby każdy z nas miał serce niepodzielone, to jedna z ważniejszych intencji, którą można w sobie wzbudzić odmawiając tę litanię.